Tudi v prihodnje si prizadevamo, da bi naša dejavnost ostala in delovala kot družinsko podjetništvo, saj v tovrstni pravno organizacijski obliki glavne funkcije zasedajo družinski člani, ki so pogosto čustveno navezani na podjetje, posel. Gradijo ga in se z njim ukvarjajo skozi celotno življenje. Tako tudi naslednje generacije čutijo potrebo, da bi uspešno vodile organizacijo in ravno zaradi tega so pripravljene vložiti veliko več energije, kot bi jo sicer. Tak odnos do dela širimo tudi mi v FIPOS-u na ne družinske uslužbence. Posledično so tudi ti višje motivirani in storilnostno naravnani, kar pa prinaša veliko prednost našemu podjetju.

Po šestindvajsetih letih uspešnega obstoja na trgu ter ob nenehni rasti, smo si začrtali vizijo nadaljnjega dolgoročnega razvoja naše družbe:

 • primarno skrbeti za redno izobraževanje v računovodski stroki in pridobitvi specialnih znanj, zlasti na področju računovodenja,
 • davčnega svetovanja in revizije,
 • nadaljevati z novimi tehničnimi rešitvami kot je e-računovodstvo,
 • postati največji team vrhunskih strokovnjakov s področja računovodstva in davkov v javnem sektorju v regiji,
 • iskati tržno zanimive projekte z veliko dodano vrednostjo,
 • s konkurenčno zastavljeno ponudbo storitev, ki se bo v poslovnem okolju javnega sektorja jasno diverzificirala in diferencirala, bomo dosegli pomembne strateške cilje. Ponudba storitev se bo osredotočala na optimizaciji lastnih kadrov in načrtovanju nove zaposlitve v letu 2017.

Obseg trenutnih storitev dela vključuje nenehno sledenje razvoju poslovnega okolja, ki nas obdaja s ciljem zagotavljanja kakovostnih storitev našim uporabnikom, tako s področja gospodarstva kot tudi javnega sektorja. Z našimi strokovnjaki izvajamo storitve, po katerih poslovno okolje trenutno povprašuje. Te so sledeče:

 

 • vodenje poslovnih knjig za gospodarske družbe in javni sektor,
 • priprava finančnih in poslovnih načrtov za potrebe poslovanja v sistemu DDV,
 • skrbni pregledi poslovanja ob upoštevanju finančnih in davčnih vidikov,
 • svetovanje potencialnim podjetnikom pri ustanovitvi lastne družbe, predvsem na področju obdavčitev poslovanja in
 • pomoč pri poslovnem odločanju uporabnikov naših storitev.

Naš obstoj zagotavlja strateško servisiranje visoko strokovnih storitev na področju računovodstva, financ in revidiranja poslovnih dogodkov za gospodarstvo ter javni sektor, ob dejstvu, da imamo za to zaposlene izkušene strokovnjake. Specializirani smo za vodenje poslovnih knjig določenih in drugih uporabnikov proračuna države in lokalnih skupnosti. Lastno specializacijo želimo nadgraditi na področju finančnega svetovanja s poudarkom na programih prestrukturiranja, skrbnih pregledih, predvsem pri vodenju projektov v znanstveno-raziskovalnih inštitutih ter drugih javnih zavodih, ki poleg svoje osnovne dejavnosti, delajo na raziskovalnem področju.

Obseg prihodnjih storitev dela:

 • analiza in pregled preteklega poslovanja družbe,
 • predstavitev vseh morebitnih izrednih učinkov v finančnih izkazih (normalizacija),
 • analiza obratnega kapitala,
 • identifikacija ključnih tveganj,
 • analiza prihodkov in terjatev iz naslova EU projektov ter vpliv na plan izkaza uspeha, bilanco stanja in pa izkaz denarnih tokov,
 • projekcije bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • pregled in testiranje predpostavk projekcij in planov, komentar le-teh ter priprava projekcij poslovanja družbe in
 • analiza prostega denarnega toka in s tem povezana predstavitev minimalnih izhodišč finančnega reprograma.

 V okviru naše družbe delujejo štiri preizkušeni strokovnjaki s finančno računovodskega področja, v posamezne projekte pa po potrebi vključujemo tudi pogodbene sodelavce – strokovnjake iz pravnega in davčnega področja ter revizije. Naša storitev temelji na uresničevanju strokovnih in poklicno etičnih norm, zato veliko pozornost posvečamo strokovnemu izobraževanju, spremljanju razvoja stroke ter področne zakonodaje.

 Ključne skupine kupcev, ki jih dosegamo s trenutnim poslovanjem, so kupci iz področij dejavnosti so naslednje:določeni proračunski uporabniki s področja osnovnošolskega in visokošolskega izobraževanja,

 • določeni proračunski uporabniki s področja kulture, znanosti in raziskovanja,
 • določeni proračunski uporabniki s področja varovanja okolja (krajinski parki),
 • pravne osebe zasebnega prava (gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice),
 • zasebni zavodi,
 • društva in
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

 Pri kupcih od a – d se pojavljajo potrebe za dodatne storitve na področju analiziranja in ugotavljanja poslovnih učinkov na področju identifikacije ključnih tveganj ter na področju analize prihodkov in terjatev iz naslova EU projektov ter njihov vpliv na planirane izkaze uspeha, bilance stanja in pa izkaze denarnih tokov. Z dodano vrednostjo naših storitev, predvsem na področju revizije, si bomo prizadevali kakovostno servisirati tudi storitve iz teh področij.

 Ne glede na opredeljene obstoječe ciljne segmente se bo podjetje FIPOS d.o.o. v prihodnje oziroma po izvedeni investiciji z lastnimi storitvami usmerilo tudi na ciljne trge izven Republike Slovenije, za katere ocenjuje, da bi lahko po letu 2019 predstavljali vsaj 25 % obsega letnega prometa. Pričakovani tržni delež je predvsem na račun povečanega povpraševanja podjetnikov iz Republike Italije, ki v naši regiji iščejo poslovne priložnosti. Glede na razlike v zakonodajnih, davčnih in računovodskih standardih je storitev podjetja FIPOS d.o.o. še kako pričakovana, saj zagotavlja ažurne informacije glede razvoja poslovanja pod zakonodajo Republike Slovenije.

 

 

 

 

Naše strokovno delo je ocenjevala tudi posebna komisija pri Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici računovodskih servisov in nas v letu 2014 uvrstila v finaliste pri izboru "NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS 2014". Dosegli smo najvišje možne ocene za strokovnost, za ravnanje s človeškimi viri ter skrb za stranke.

V letu 2016 je družba FIPOS D.O.O. prejela Certifikat za izpolnitev kriterijev bonitetne odličnosti in priznanje, da družba spada v vrh slovenskih poslovnih subjektov, ki so upravičeni do uporabe statusa AAA kot simbola ocene bonitetne odličnosti.