Družinsko podjetje FIPOS d.o.o. se ponaša s 26 - letno tradicijo in  je specializirano za široko paleto celovitih knjigovodskih in računovodskih storitev za gospodarske družbe ter javni sektor. Naš temeljni cilj je skrbeti za redno izobraževanje lastnih kadrov v računovodski stroki s pridobitvijo specialnih znanj, zlasti na področju računovodenja, davčnega svetovanja in revizije, saj na ta način našemu podjetju omogočamo visoko kakovostne storitve in s tem bistveno povečujemo svoj tržni delež v regiji.

 Ostali cilji podjetja so dopolnitev lastne specializacije na področju finančnega svetovanja, s poudarkom na programih prestrukturiranja, skrbnih pregledih, predvsem pri vodenju projektov v znanstveno-raziskovalnih institucijah ter drugih javnih zavodih, ki poleg svoje osnovne dejavnosti delujejo na raziskovalnem področju. Podjetje FIPOS d.o.o. vidi tržno priložnost pri nadgradnji dveh področij, in sicer kadrovskega ter nepremičninskega.

 Ključni dejavnik našega poslovnega uspeha nedvomno predstavlja visoko strokovni kader, specializiran za izvajanje kakovostnih računovodskih storitev za raznovrstni spekter naših poslovnih partnerjev. Ker pa povečanje ekipe zaposlenih s seboj pripelje tudi zahteve po novem delovnem prostoru, bi bistveni steber nemotenega poslovanja pomenil tudi dodatni poslovni prostor, ki bi predstavljal prostorsko celoto in skupnost, saj se nahaja tik ob naših pisarnah. Dvonamenska investicija bi bila torej izredno upravičena, saj bi pripomogla k povezanosti in učinkovitejšemu poslovanju, ob dejstvu, da se kadrovsko širimo in ohranjamo

konkurenčnost v računovodski stroki v regiji.

Ključne skupine kupcev, ki jih dosegamo s trenutnim poslovanjem, so kupci s področij dejavnosti:

  1. določeni proračunski uporabniki s področja osnovnošolskega in visokošolskega izobraževanja,
  2. določeni proračunski uporabniki s področja kulture, znanosti in raziskovanja,
  3. določeni proračunski uporabniki s področja varovanja okolja (krajinski parki),
  4. pravne osebe zasebnega prava (gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice),
  5. zasebni zavodi,
  6. društva in
  7. gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Pri kupcih pod alinejami od a - d se pojavljajo potrebe za dodatne storitve na področju analiziranja in ugotavljanja poslovnih učinkov na področju identifikacije ključnih tveganj ter na področju analize prihodkov in terjatev iz naslova EU projektov ter njihov vpliv na planirane izkaze uspeha, bilance stanja in pa izkaze denarnih tokov. Z dodano vrednostjo naših storitev, predvsem na področju revizije, si bomo prizadevali kakovostno servisirati tudi storitve iz teh področij. Med njimi naj pod zaporedno številko (b) izpostavim naše ključne partnerje italijanske manjšine v Sloveniji. To so: Promocijsko-kulturno italijansko središče Carlo Combi Koper, Obalna samoupravna italijanska skupnost Koper, Občinska italijanska skupnost Koper in Italijanska skupnost CAN Ankaran.