Storitve računovodenja opravljamo v dobro usposobljenem timu podjetja Fipos d.o.o.. K vodenju poslovnih knjig za naročnika iz javnega sektorja pristopimo tako, da se v timu porazdelijo storitve po posameznih področjih, in sicer:

 

 • knjigovodske storitve – vodenje poslovnih dogodkov po zakonu o računovodstvu/računovodskih standardih po denarnem in po bilančnem toku,
 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov z izdelavo evidenc za poročanje FURS-u in ZPIZ-u,
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije in usklajevanjem sklada premoženja v javnem sektorju z ministrstvom za finance RS,
 • priprava finančnega dela finančnega načrta po denarnem in bilančnem toku,
 • izdelava periodičnih finančnih poročil in
 • izdelava zaključnega računa s temeljitimi pojasnili posameznih postavk bilance stanja v sredstvih, kratkoročnih in dolgoročnih terjatvah ter kratkoročnih in dolgoročnih obveznostih.

 V trenutni kadrovski sestavi podjetja FIPOS d.o.o. se izkazuje potreba po dodatnem kadru, ki bo obvladoval predvsem naslednje kompetence in znanja:

 • analizanje obratnega kapitala in pregledovanje preteklega poslovanja družbe,
 • identificiranje ključnih tveganj v poslovanju,
 • analiziranje prihodkov in terjatev pri EU projektih ter ugotavljanje vpliva na plan izkaza uspeha, bilanco stanja in pa izkaz denarnih tokov,
 • projeciranje bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • pregledovanje in testiranje predpostavk projekcij in planov, komentiranje le-teh ter priprava projekcij poslovanja družbe.

Lastno specializacijo želimo nadgraditi na področju finančnega svetovanja s poudarkom na programih prestrukturiranja, skrbnih pregledih, predvsem pri vodenju projektov v znanstveno-raziskovalnih inštitutih ter drugih javnih zavodih, ki poleg svoje osnovne dejavnosti, delajo na raziskovalnem področju.